وبگاه شخصی اعظم رضایی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: اعظم
نام خانوادگي: رضایی
دانشكده: مدیریت کشاورزی
گروه آموزشي: مدیریت اقتصاد کشاورزی
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: arezaee@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 21186
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان